Regulamin rezerwacji wydarzeń

Regulamin sprzedaży miejsc przy stolikach oraz miejsc na trybunie w lokalu NINE’s Restaurant & Sports Bar na wybrane wydarzenia 


POSTANOWIENIE OGÓLNE

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

 1. Lokal NINE’s Restaurant & Sports Bar jest własnością NINE’S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000902187, NIP 7010949790, REGON 384619124, jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd spółki.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane z dużej litery, nadaje się im następujące znaczenie:
  1. Fan Zone – piętro w lokalu NINE’S gdzie zlokalizowane są trybuny
  2. Gość lub Klient:
   • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
   • jednoosobowy przedsiębiorca;
   • osoba prawna;
   • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną;  która dokonuje rezerwacji miejsca w lokalu NINE’s Restaurant & Sports Bar na wydarzenie rozrywkowe przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia na Portalu zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie; 
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 z późn. zm.);
  4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do treści art. 221 Kodeksu Cywilnego];
  5. Koszyk – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia;
  6. Lokal lub Restauracja– lokal znajdujący się pod adresem Haberbuscha i Schielego 6, 00-844 Warszawa;
  7. NINE’S / Usługodawca – NINE’S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna, nr 104, lok. 49, miejsc. 00-801 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000902187, NIP 7010949790, REGON 384619124;
  8. Platforma / Portal / Strona Internetowa  – system internetowy dostępny pod adresem nines.com.pl (wraz z podstronami); za pośrednictwem którego Klient może dokonać rezerwacji miejsca w lokalu NINE’s Restaurant & Sports Bar na wydarzenia organizowane w Lokalu
  9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, dokonująca na Portalu lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze 
  10. Regulamin – niniejszy regulamin;
  11. Sports Bar –  piętro restauracyjne znajdujące się na poziomie –1 w NINE’S;
  12. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi oraz w zakresie gastronomii zawarta na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, w zakresie Umowy zawieranej z Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez NINE’S za pośrednictwem Strony Internetowe, w szczególności polegająca na możliwości złożenia Zamówienia;
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usług.
  15. Wydarzenie – rozumie się przez to wydarzenia rozrywkowe organizowane w Lokalu przez NINE’S 
 3. Pojęcia niepowołane powyżej, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na ich interpretację.
 4. Ile co innego nie wynika z kontekstu, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej, a słowa w liczbie mnogiej będą również obejmować słowa w liczbie pojedynczej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.134z późn. zm.) – do Konsumentów, i w zakresie obejmującym Rozdział 4 ustawy – do Jednoosobowych przedsiębiorców oraz innych ustaw.
 6. Dla skutecznego złożenia rezerwacji lub zakupu na Portalu przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 7. Kontakt ze Usługodawcą  możliwy jest następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : rezerwacje@nines.com.pl
  • poprzez Formularz Kontaktowy,
  • pisemnie – na adres Haberbuscha i Schielego 6, 00-844 Warszawa;

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

8. Korzystanie z Portalu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja Microsoft Edge – 18.17763 lub nowsza), FireFox (wersja 70.0 lub nowsza), Opera (wersja 64.0 lub nowsza), Chrome (wersja 78 lub nowsza), Safari (wersja 12.1 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.

9. Dla prawidłowego działania Portalu przeglądarka musi spełniać następujące wymagania dotyczące funkcjonalności:

a) Przeglądarka musi akceptować pliki cookie,

b) Przeglądarka musi być skonfigurowana do uruchamiania JavaScript,

c) Przeglądarka musi obsługiwać [•]-bitowe szyfrowanie SSL

10. Przeglądanie Strony Internetowej np. uzyskiwanie informacji o Usługach, NINES’S, sprawdzanie Usług dostępnych w ofercie NINE’S, składanie Zamówień, wygenerowanie linku do koszyka zamówień nie wymaga Rejestracji.

11. Składanie Zamówień na Portalu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

12. NINE’S informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki, które ograniczą zagrożenia, w szczególności rekomenduje się stosowanie programów antywirusowych.

13. NINE’S może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług. NINE’S zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta. 

14. NINE’S zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.


ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

15. NINE’S  za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Składanie Zamówień poprzez Portal;

b) Formularz Kontaktowy (w tym Zapytanie o usługi, Formularz Reklamacyjny);

c) Wysyłka Newslettera.

16. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do NINE’S  o określonej treści. Dla świadczenia usługi opisanej w zdaniu poprzedzającym konieczne jest uzupełnienie elementów formularza kontaktowego o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu. 

17. Usługa składania Zamówień w Portalu polega na złożeniu przez Klienta Zamówienia na Usługę przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu, a w przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu stanowi przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem Umowy z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

18. NINE’S  zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

19. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,

c) powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d) korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

20. Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym 

21. Usługa wysyłki Newslettera polega na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych w postaci materiałów reklamowych i promocyjnych, spersonalizowanych ofert oraz informacji o produktach i usługach Spółki. Usługa świadczona jest na warunkach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link do anulowania subskrypcji Newslettera lub przesyłając wiadomość z rezygnacją na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w Regulaminie usługi Newsletter.

22. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę Produktów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Sprzedawcy).

23. NINE’S  nie ma obowiązku publikacji treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

24. NINE’S  ma prawo do weryfikacji treści. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści nie oznacza jednakże obowiązku Sprzedawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych treści.

25. Zamieszczając treści i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Sprzedawcę i innych użytkowników Strony internetowej.

26. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient udziela Sprzedawcy licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z treści w zakresie ich udostępniania za pośrednictwem Strony internetowej oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

27. Zamieszczając oraz udostępniając treści Klient wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wykonywania praw zależnych do treści i dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

PRAWO WSTĘPU DO RESTAURACJI

28. Dokonanie rezerwacji na Wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

29. Gość powinien mieć przy sobie Rezerwację (wydrukowaną bądź elektroniczną) dla okazania pracownikowi NINE’S przed wejściem na Wydarzenie. 

30. W celu zapewnienia Gościom NINE’S bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy podczas Wydarzenia, NINE’S zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Lokalu lub odmówienia wstępu każdemu, kto: zachowuje się wulgarnie, agresywnie lub stwarza bezpośrednie zagrożenie dla innych gości NINE’S, ich mienia oraz mienia NINE’S, znajduje się w stanie upojenia alkoholowego, znajduje się pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem narusza regulamin Lokalu, posiada broń materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty, przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, objęty jest nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID-19,

31. O wejściu osób na teren Lokalu decydują pracownicy Lokalu.

32. Pierwszeństwo wstępu do Lokalu mają posiadacze rezerwacji.

33. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony NINE’S mają prawo odmówić wstępu na teren Lokalu w przypadku gdy ilość osób w Lokalu, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie Lokalu.

34. Zabrania się wnoszenia na teren NINE’S:

 • jedzenia,
 • napojów,
 • alkoholu,
 • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
 • broni palnej i gazowej, 
 • noży i innych ostrych przedmiotów,
 • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.

REZERWACJE BILETÓW ORAZ MIEJSC SIEDZĄCYCH

35. Gość może dokonać na Portalu rezerwacji miejsca na Wydarzenie poprzez:

 1. rezerwacje miejsca w Sports Bar lub Restauracji (STOLIK) 

Kwota rezerwacji miejsca w Sports Bar lub Restauracji zawiera:

 • koszt rezerwacji stolika.
 • Goście mogą podczas Wydarzenia wymienić kwotę wpłaconą tytułem rezerwacji miejsca w Sports Bar lub Restauracji na dowolne pozycje z karty MENU Kuchni i Baru obowiązującego w Sports Bar lub Restauracji o tej samej wartości lub wyższej dopłacając różnicę w Lokalu. W przypadku wydania mniejszej kwoty, niż kwota dokonanej rezerwacji koszty różnicy nie są zwracane; Wpłacona kwota tytułem rezerwacji miejsca w Sports Bar lub w Restauracji stanowi kwotę, która zostanie Gościom odliczona od końcowego rachunku. 

2) rezerwacje miejsca w Fan Zone (Bilet wstępu na Trybunę)

Kwota rezerwacji miejsca w Fan Zone zawiera: 

 • koszt rezerwacji miejsca (Bilet wstępu na Trybunę); 
 • Wybrany przez Gościa pakiet żetonów do wykorzystania w Fan Zone w czasie trwania Wydarzenia.Niewykorzystane żetony nie podlegają zwrotowi ani wykorzystaniu na innym wydarzeniu organizowanym w Lokalu 36. Rezerwacji można dokonać wyłącznie poprzez Stronę Internetową  https://nines.com.pl    37.Informacje dotyczące rezerwacji oraz obowiązującego cennika można uzyskać na Portalu oraz pod adresem e-mail: rezerwacje@nines.com.pl a także w Lokalu.  38. Rezerwacje są płatne. Na opłacenie rezerwacji jest 15 minut, Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.  39. Rezerwacje obowiązują 15 minut po rozpoczęciu Wydarzenia w dniu Wydarzenia. W przypadku nie przybycia Klienta w umówionej godzinie NINE’S zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez zwrotu wpłaconej tytułem rezerwacji kwoty.  40. Rezerwacja nie obowiązuje przez cały dzień, lecz w trakcie trwania Wydarzenia i 15 minut przed nim.

ODWOŁANIE WYDARZENIA

41. Zwrot lub anulowanie rezerwacji miejsca na Wydarzenie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inną rezerwację, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany terminu lub miejsca odbycia Wydarzenia.

42. NINE’S zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu lub miejsca odbycia organizowanego Wydarzenia min. w sytuacji, gdy: 

a) Transmitowany na żywo w ramach Wydarzenia event nie odbędzie się, 

b) Transmitowany na żywo w ramach Wydarzenia event zostanie przeniesiony na inną godzinę lub inną godzinę i datę,  

c) Wystąpi siła wyższa tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec, a które powstały poza kontrola NINE’S: takie jak strajk, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy, zamieszki, wojną, pożar, powódź bądź inne katastrofy naturalne;

d) Organizacja Wydarzenia będzie niemożliwa ze względu na okoliczności spowodowane przez zakażenia lub choroby zakaźne wywołane wirusem SARS-CoV-2, jak i za skutki jakiekolwiek działań związanych z tym wirusem, w tym w szczególności działań podjętych przez organizacje międzynarodowe, administrację publiczną, kontrahentów lub pracowników NINE’S.

– w takim przypadku Klientom przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione rezerwacje 

43. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia Klient informowany jest o tym fakcie przez NINE’S.  Klient zostanie poinformowany poprzez otrzymanie stosownej informacji e-mailem (e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji miejsca na Wydarzenie).

44. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail rezerwacje@nines.com.pl takiej informacji wraz z aktualnymi danymi do przelewu bankowego. 

45. Zwroty rezerwacji miejsca na Wydarzenie przyjmowane są przez NINES w terminie podanym przez NINE’S, nie krótszym niż 30 dni od daty ogłoszenia, wyłącznie w punktach ich zakupu.

46. Zwrot pieniędzy za zakup rezerwacji miejsca na Wydarzenie zostanie dokonany przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa powyżej.

47. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia przez NINE’S, kupujący w przeciągu 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie terminu może potwierdzić chęć udziału w Wydarzeniu (lub w innym wydarzeniu/imprezie organizowanej przez NINE’S) w nowym, wyznaczonym przez NINE’S terminie bądź zrezygnować z udziału.

48. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość rezerwacji, pozostałe opłaty serwisowe w tym opłaty transakcyjne są bezzwrotne.

49. NINE’S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wystąpienia przeszkód lub utrudnień w wykonywaniu umowy, spowodowane przez okoliczności, których nie można było przewidzieć, ani im zapobiec, a które powstały poza kontrola NINE’S: strajkiem, ewakuacją zarządzoną przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarmem bombowym,  zamieszkami, nałożonym embargo, wojną, pożarem, powodzią bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami i katastrofami naturalnymi.

ZASADY PŁATNOŚCI

50. Klient posiada prawo wyboru formy płatności, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia lub informacjami podanymi przez przyjmującego po stronie Sprzedawcy w przypadku Zamówienia składanego przez Klienta telefonicznie. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronach internetowych Sklepu.

51. NINE’S  akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie:

 • szybkie płatności online.

52. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt w pkt 53 a, jeśli Klient nie dokona płatności w terminie15 minut od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.  

53. Klient opłaca Zamówienie wyłącznie w polskich złotych.

54. NINE’S zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat, w tym związanych z przewalutowaniem, w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

55. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez NINE’S faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa NINE’S do wystawiania faktur w takiej formieKlient otrzyma fakturę vat na podany adres mailowy. Klient może ponownie otrzymać od NINE’S link do faktury w formie elektronicznej na jego adres e-mail po uprzednim zgłoszeniu tego NINE’S za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: rezerwacje@nines.com.pl. Przesłany ponownie przez NINE’S do Klienta link do faktury w formie elektronicznej wygasa po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Klienta. Klient może ponawiać zgłoszenie do Sklepu o otrzymanie linka do faktury w formie elektronicznej. Powyższe zasady dotyczące wnioskowania o ponowny link oraz jego dostępności stosuje się odpowiednio. Klient może zrezygnować z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie NINE’S za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

CENY

56.Ceny podane w Portalu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

57. Z uwagi na fakt, że dokonana rezerwacja uprawnia do uczestnictwa w oznaczonym co do daty wydarzeniu w przypadku dokonania rezerwacji Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), nie przysługuje Klientom. Zgodnie bowiem, z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi. 

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA

58. NINE’S jest obiektem monitorowanym

59. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia NINE’S ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

60. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych na terenie Lokalu bez zgody kierownictwa NINE’S.

61. Zabrania się użytkowania wyposażenia NINE’S niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy, bar, kuchnię, elementy trybuny. 

62. Zabrania się wychodzenia poza teren NINE’S z przedmiotami stanowiącymi własność lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery, talerze, akcesoria sportowe itp.

63. Obsługa NINE’S zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób

64. NINE’S nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do NINE’S lub w jego obrębie

65. W NINE’S obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących – przed lokalem. 

66. Obsługa NINE’S ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. 

67. Obsługa NINE’S ma obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.

68. NINE’S nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Lokalu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI 

69. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na realizację Usługi. 

70. Reklamację dotyczące Usługi, Klient składa:

 • w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres siedziby NINE’S, lub

71. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji.

72. NINE’S  potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego drogą mailową, telefoniczną, sms – em. 

73. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej albo u NINE’S. 

74. NINE’S odpowiada z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką lub sprzedażą dokonywaną Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

75. NINE’S zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.

76. NINE’S nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

77. Klient może powiadomić NINE’S o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez Infolinię.

78. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

79. NINE’S nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności on-line. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności on-line, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

80. NINE’S udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.    

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

81. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

 • wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
 • wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez NINE’S zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

82. Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka pod firmą NINE’S Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna, nr 104, lok. 49, miejsc. 00-801 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000902187, NIP 7010949790, REGON 384619124

83. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług w oraz usług posprzedażnych. 

84. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są dostępne pod adresem nines.com.pl/polityka-prywatnosci.

85. Każdy uczestnik wydarzenia wyraża dobrowolną zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie swojego wizerunku, w postaci zdjęcia lub filmu w celach marketingowych NINE’s.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

86. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 06.12.2021r.

87. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Portalu oraz na każde żądanie Klienta może być mu dostarczony droga elektroniczną bez dodatkowych opłat, a także jest dostępna w biurze i Lokalu NINE’S. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Gość ma w każdym czasie prawo zwrócić się do NINE’S o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 

88. Wszelkie spory pomiędzy NINE’S a Klientem nie będącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby NINE’S.

89. NINE’S jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych NINE’S, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej przepisów prawa.

90. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Portalu oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

91. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na rezerwacje złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.