Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

(dalej także jako „Polityka prywatności”)

WPROWADZENIE

W trosce o ochronę danych osobowych Użytkowników i w celu zapewnienia Użytkownikom poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu internetowego www.nines.com.pl (dalej także jako „Serwis”) i z oferowanych za jego pośrednictwem usług, Nine’s spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie publikuje niniejszą Politykę prywatności. Dokument ten określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu i z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Na potrzeby Polityki prywatności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) będzie określane jako „RODO”.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Nine’s spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Haberbuscha i Schielego 6 00-844 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902187, posiadająca NIP: 7010949790, REGON:        384619124 (dalej także jako „Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:
 3. rodo@nines.com.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres wskazany w punkcie 1 powyżej. Z Administratorem można skontaktować się także telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 73 414 05 15.

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy),
  • realizacji usług elektronicznych polegających na umożliwieniu rejestracji w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta i zapewnieniu funkcjonalności tego konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
  • złożenia, przyjęcia i realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w sklepie internetowym (dalej także jako „Sklep”) prowadzonym przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy),
  • obsługi ewentualnych reklamacji (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
  • marketingu, w tym przesyłania informacji o wydarzeniach, akcjach promocyjnych i konkursowych, usługach i produktach, a także w celu korzystania z usługi newslettera, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  • realizacji ustawowych obowiązków ciążących na Administratorze, dotyczących w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej oraz wystawiania i przekazywania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego),
  • ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw),
  • udziału w konkursach i akcjach promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online i skorzystania z innych usług, o których mowa w punkcie 1 powyżej. Niepodanie danych, w przypadku gdy jest to niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora, uniemożliwi skorzystanie z nich.

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:
  • w przypadku dokonywania rezerwacji:
   • imię i nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
   • preferencje dietetyczne,
  • w przypadku rejestracji i założenia konta w Serwisie, na potrzeby udziału w konkursach i akcjach promocyjnych a także w przypadku składania zamówienia w Sklepie i realizacji ewentualnych reklamacji:
   • imię i nazwisko, 
   • dane adresowe obejmujące: państwo, kod pocztowy i miejscowość oraz ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
  • w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń:
   • imię i nazwisko, 
   • dane adresowe obejmujące: państwo, kod pocztowy i miejscowość oraz ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
   • inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia i rozmiarów poniesionej szkody,
  • w celach marketingowych:
   • adres e-mail,
   • imię i nazwisko.
 2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być automatycznie pobierane następujące dane: adres IP, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, nazwa domeny oraz czas dostępu do Serwisu.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do tych danych przez osoby trzecie.
 2. Przekazanie danych osobowych do odbiorców jest możliwe tylko wtedy, gdy wynika to z prawnie usprawiedliwionego celu i jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania usługi, z którą wiąże się przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom zajmującym się przewozem i dostarczaniem przesyłek – w zakresie realizacji usług dostępnych w Sklepie i innych usług, które dla swej realizacji będą wymagały dostarczenia przesyłek do Użytkowników,
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne – w sytuacji, kiedy za pośrednictwem Serwisu, w tym także w Sklepie, będzie można dokonywać płatności elektronicznych,
  • podmiotom zewnętrznym obsługującym Serwis,
  • podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe,
  • prawnikom – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • podmiotom udostępniającym usługi umożliwiające rezerwacje w restauracji za pośrednictwem systemów informatycznych lub teleinformatycznych.

Ponadto odbiorcami danych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.
 2. W przypadku, gdy podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przechowywane są do momentu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody, jeżeli będzie to konieczne, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi lub Administratorowi.
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przechowywane są przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń.
 4. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika, to Użytkownik w każdej chwili może wycofać tę zgodę wysyłając e-mail do Administratora lub klikając w link w wiadomości e-mail dotyczący odwołania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe. Ponadto Użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne.
 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli wystąpi jedna z następujących okoliczności:
  • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych  i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • przy czym Administrator w uzasadnionych okolicznościach nie musi niezwłocznie usuwać danych osobowych Użytkownika, w szczególności w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 6. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Uprawnienie to obejmuje możliwość otrzymania od Administratora danych w formacie umożliwiającym ich odczyt przez komputer, tak aby dane mogły zostać następnie przekazane innemu administratorowi. W zakresie tego prawa Użytkownik może także żądać przekazania danych przez Administratora bezpośrednio nowemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany.
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie, w szczególności w celu oferowania ponownego skorzystania z produktów i usług.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej wykorzystuje technologię plików cookies.
 2. Pliki cookies  to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika oraz dokonywanych przez niego czynności. Pliki cookies używane są także w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Ponadto pliki te są pomocne w tworzeniu anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 3. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (użytkownik anonimowy), a jedynie z komputerem lub innym urządzeniem połączonym z Internetem, na którym cookies zostały zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. W ramach serwisu Administratora stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 5. Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu.

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
 2. Zmiany mogą być spowodowane w szczególności rozwojem Serwisu, zmianami przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także rozwojem technologii informatycznych.
 3. Zmiany w Polityce prywatności będą sygnalizowane poprzez zamieszczanie w jej treści informacji o dacie ostatniej modyfikacji.
 4. Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora i obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2021 roku.