Regulamin dla uczestników

Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu Super Bowl 2022 w NINE’s (13/14 lutego 2022r).

I. ZASADY DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ (dalej: Uczestników)

 1. Zapraszamy do 300 uczestników, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Do uczestnictwa w imprezie zapraszamy tylko osoby posiadające ważny Paszport Covidowy lub posiadające przy sobie negatywny wynik testu (antygenowy lub PCR nie starszy niż 48h do momentu rozpoczęcia wydarzenia).
 3. Na terenie NINE’s uczestnicy są zobowiązani do:
  1. posiadania maseczki ochronnej oraz zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
  1. zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Uczestników;
  1. dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu do NINE’s;
  1. przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi NINE’s w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu oraz aktualnych zasad, publikowanych na stronie: – Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl) .
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym przez obsługę NINE’s.

II. ORGANIZACJA

 • Priorytetem przy organizacji jest unikanie kolejek i skupisk wśród Uczestników.
 • NINE’s udostępnienia uczestnikom niezaszczepionym nie więcej niż 30 % obłożenia, uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie aktualnych zasad publikowanych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 • Do limitu, o którym mowa w pkt. 2 nie wlicza się osób posiadających określony status: w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, ozdrowieńców oraz osób posiadających aktualny negatywny test na Covid-19.
 • W pomieszczeniach NINE’s może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2 jego powierzchni.
 • Osoby oczekujące na zewnątrz NINE’s zobowiązane są do zachowania dystansu 1,5 metra.
 • Przy wejściu głównym do NINE’s pracownicy obsługi widzów kierują ruchem, wpuszczając uczestników stopniowo do lokalu po weryfikacji, czy uczestnik ma zakryte usta i nos oraz posiada ważny bilet, paszport covidowy lub negatywny wynik testu na covid.
 • Przed wejściem NINE’s odbywa się kontrola biletów przy zachowaniu dystansu 1,5 metra.
 • Dla zachowania aktualnych zasad dotyczących wyznaczonego limitu dla osób niezaszczepionych mogących brać udział w Super Bowl obsługa może poprosić o dobrowolne okazanie stosownego certyfikatu potwierdzającego określony status, o którym mowa w pkt.3.
 • Jeżeli dozwolony limit 30% obłożenia zostanie osiągnięty, pozostałe miejsca mogą być udostępnione tylko osobom w pełni zaszczepionym, które dobrowolnie przy wejściu, na prośbę obsługi okażą potwierdzenie pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19.

III. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

 1. Płyny do dezynfekcji
  Na terenie : przy wejściu głównym oraz w oznaczonych miejscach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
 2. Toalety
  1. Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
 3. Zachowanie dystansu społecznego
  1. Preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 1,5 metra.
  1. W miejscach narażonych na tworzenie kolejek, tj. przy wyjściu głównym, przy toaletach, na schodach stosuje się odpowiednie oznakowania zapewniające dystans.
  1. Pracownicy obsługi dbają o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
 4. Personel
  1. Personel w czasie otwarcia dla uczestników, wykonuje swoje czynności z zastosowaniem środków ochrony dokonując regularnej dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych.
  1. Personel został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi uczestników.
  1. Personel przy kontroli biletów, może prosić Państwa o dobrowolne okazanie potwierdzenia pełnego zaszczepienia przeciwko Covid-19.
  1. Personel dokonuje zliczenia osób niezaszczepionych biorących udział w  wydarzeniu w celu zapewnienia zgodności limitu nałożonego na NINE’s zgodnie z zasadami .

IV. POLITYKA INFORMACYJNA

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej pod adresem: www.nines.com.pl a także przy kasie.
 2. Każdy uczestnik wydarzeń akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
 3. Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na stronie www.nines.com.pl
 4. Ważne dla bezpieczeństwa uczestników informacje przekazywane są za pomocą komunikatów głosowych, graficznych i pisemnych.

V. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 • Uczestnicy niestosujący się instrukcji i poleceń pracowników Obsługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie NINE’s
 • W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
 • NINE’s ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.
 • NINE’s zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zamiany lub uchylenia.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, rekomendacje uprawnionych jednostek i służb oraz obowiązujące zasady publikowane na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia .
 • Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.